locator header msc
1. Sutarties Šalių rekvizitai

Paslaugos teikėjas (UAB Mobiliųjų Sprendimų Centras) ir Klientas (telefono numerio turėtojas), toliau kartu vadinamos Šalimis, laisva valia sudarė šią Sutartį (toliau Sutartis), ir joje nustatė paslaugų teikimo sąlygas.

2. Sutarties objektas

2.1. Paslaugos teikėjas teikia vietos nustatymo paslaugas Klientui, o Klientas naudojasi teikiamomis Vietos nustatymo paslaugomis pagal šios Sutarties sąlygas.

3. Sutartyje naudojamos sąvokos

3.1. Vietos nustatymo paslauga – paslauga, kai Klientas nustato trečiojo asmens, besinaudojančio judriojo telefono ryšio paslaugomis buvimo vietą konkrečiu laiko momentu.

3.2. Registracijos forma – interneto tinklalapyje pateikiama forma skirta Kliento duomenų įvedimui.

3.3. Prisijungimo duomenys – duomenys naudojami Kliento identifikavimui atlikti (telefono numeris, nuolatinis slaptažodis ir vienkartinis slaptažodis) prieš pradedant naudotis Vietos nustatymo paslaugomis

3.4. Asmuo, kurio vieta yra nustatoma – bet kuris faktinis elektroninių ryšių paslaugų naudotojas, besinaudojantis judriojo telefono ryšio paslaugomis.

3.5. Kitos šioje Sutartyje naudojamos sąvokos suprantamos taip pat kaip tai nustato Lietuvos Respublikos Elektroninių ryšių, Asmens duomenų teisinės apsaugos ir kiti įstatymai.

4. Sutarties vykdymo ir atsiskaitymo už paslaugas tvarka

4.1. Vietos nustatymo paslaugos teikiamos panaudojant interneto tinklalapį www.locator.lt ir judriojo telefono ryšio tinklo SIM kortelės vietos nustatymo galimybes.

4.2. Atsiskaitymo būdas:
4.2.1. Klientas sumoka už vietos nustatymo paslaugas pagal tarifus, nurodytus interneto puslapyje www.locator.lt kainų skiltyje.
4.2.2. Vietos nustatymo paslauga laikoma suteikta, kai Klientui pateikiama asmens, kurio vieta yra nustatoma buvimo vietos duomenys.

4.3. Vietos nustatymo paslauga teikiama tik tuo atveju, jei asmens, kurio buvimo vieta yra nustatinėjama, galinis įrenginys (paprastai - mobiliojo ryšio telefonas) yra Lietuvos Respublikos teritorijoje ir tas asmuo yra davęs sutikimą jo vietos nustatymui.

4.4. Klientas sutinka, kad registracijos formoje pateikiami Kliento asmens duomenys būtų kaupiami ir tvarkomi tiek, kiek tai yra susiję su šios sutarties vykdymu.

5. Paslaugos teikėjo teisės ir pareigos

5.1. Paslauga teikiama tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, paslaugos veikimas kai klientas yra užsienyje, nėra garantuojamas.

5.2. Paslaugos teikėjas turi teisę tvarkyti asmeninius Kliento duomenis įrašytus prisijungimo formoje, paslaugų teikimo, statistikos ir apmokestinimo tikslais.

5.3. Paslaugos teikėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis ir kitu apibrėžtu tikslu, jei Klientas aiškiai iš anksto išreiškia savo sutikimą.

5.4. Paslaugos teikėjas turi teisę įrašyti informaciją, palengvinančią naudojimąsi vietos nustatymo paslauga (angl. "cookie") į Kliento kompiuterį.

6. Kliento teisės, pareigos ir atsakomybė

6.1. Klientas įsipareigoja sumokėti už Vietos nustatymo paslaugas pagal tarifus, nurodytus interneto puslapyje www.locator.lt kainų skiltyje.

6.2. Klientas įsipareigoja neperduoti prisijungimo informacijos tretiesiems asmenims. Pažeidus šio punkto reikalavimus, Paslaugos teikėjas neatsako už Kliento nuostolius, atsiradusius dėl trečiųjų asmenų neteisėto naudojimosi vietos nustatymo paslaugomis.

6.3. Klientas atsako už Registracijos formoje įvestų asmens duomenų tikslumą.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Ši sutartis yra sudaroma ir šalių valia išreiškiama panaudojant ryšio priemones, šalys susitaria, kad šis valios išreiškimo būdas yra priimtinas ir teisėtas, o ši sutartis gali būti panaudojama teisme kaip įrodymas.

7.2. Šalys susitaria, kad šios sutarties pasirašymo būdas (elektroninis parašas) turi tokią pačią galią kaip ir parašas popieriniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme.

7.3. Šios sutarties pakeitimai gali būti vykdomi tokia tvarka:
7.3.1. Jei Paslaugos teikėjui pakeitus šios Sutarties sąlygas ir jas publikavus interneto svetainėje www.locator.lt, Klientas pradeda naudotis vietos nustatymo paslaugomis, laikoma, kad Klientas sutiko su padarytais pakeitimais;
7.3.2. Pasirašant atskirą susitarimą tarp Kliento ir Paslaugos teikėjo.

7.4. Visi ginčai dėl šios Sutarties sprendžiami derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

© 2004-2018 UAB "Mobiliųjų sprendimų centras" | Autorinės teisės | Privatumo politika | Paslaugos sutartis | Kontaktai